Visselblåsning – rapportera om missförhållanden

Visselblåsarfunktionen är till för att rapportera missförhållanden på Industriverktyg IDG-Tools eller oegentligheter, eller misstanke om sådana, begångna av Industriverktyg IDG-Tools AB. 

Visselblåsarfunktionen

Industriverktyg IDG-Tools AB verksamhet ska vara fri från korruption, oegentligheter och andra missförhållanden. Det är viktigt att sådant som kan skada verksamheten eller anställda uppmärksammas och utreds så tidigt som möjligt. Industriverktyg IDG-Tools AB har därför en visselblåsarfunktion dit det går att rapportera missförhållanden.

Vem kan rapportera?

Både den som jobbar på Industriverktyg IDG-Tools AB eller andra som i ett arbetsrelaterat sammanhang har fått del av eller inhämtat information om missförhållanden kan rapportera genom visselblåsarfunktionen.

Du ska, i ett arbetsrelaterat sammanhang, ha tagit del av information om missförhållanden samt tillhöra någon av grupperna:

 • Arbetstagare och arbetssökande.
 • Praktikanter och volontärer samt personer som söker praktik eller volontärarbete.
 • Personer som annars står till förfogande för att utföra eller utför arbete under Industriverktyg IDG-Tools AB kontroll och ledning.
 • Egenföretagare som söker eller utför uppdrag.
 • Även den som har slutat vara verksam kan anmäla missförhållanden som den uppmärksammat under sin tid som verksam.

Vad kan du rapportera?

Visselblåsarfunktionen är till för att rapportera missförhållanden, oegentligheter eller misstanke om sådana inom Industriverktyg IDG-Tools AB som rör:

 • Brott – exempelvis bedrägerier, förskingring och trolöshet mot huvudman.
 • Korrupta gärningar – exempelvis mutor, jäv eller förtroendeskadande bisysslor.
 • Risker för liv, säkerhet och hälsa.
 • Felaktigt eller obehörigt användande av allmänna tillgångar.
 • Allvarliga överträdelser av interna regler rörande Industriverktyg IDG-Tools AB informations-, IT-säkerhet eller skyddet av bolagets lokaler.
 • Att systematisk bryta mot Lagar och regelverk.

Vad ska inte rapporteras?

Visselblåsarfunktionen ska inte användas vid rapportering av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) eller vid rapportering av information som rör nationell säkerhet.

Om ditt ärende gäller arbets- eller anställningsförhållande ska du kontakta Industriverktyg IDG-Tools AB HR-avdelning.

Så här rapporterar du

För att Industriverktyg IDG-Tools AB ska kunna hantera din rapport bör den omfatta uppgifter om det misstänkta missförhållandet.

En rapport bör, om möjligt, alltid omfatta:

 • Vad missförhållandena handlar om.
 • Om det finns några bevis eller vittnen.
 • När i tiden händelsen har inträffat.

Genom e-tjänsten kan du rapportera skriftligt. Du väljer själv om du vill vara helt anonym eller lämna kontaktuppgifter OBS: spara kod som kommer upp den behöver du för att kunna följa ditt ärende. 

Du rapporterar ditt ärende genom att klicka på länken nedan 

Här visselblåser du  

Råd och stöd

Om du funderar på att visselblåsa men är osäker på om du omfattas av funktionen eller om ditt ärende uppfyller kraven så kan du vända dig till e-tjänsten.

Skydd för visselblåsare

Reglerna för visselblåsning ger särskilt skydd mot repressalier och åtgärder mot den som rapporterar. Industriverktyg IDG-Tools AB  får inte heller hindra eller försöka hindra en person att rapportera. Du som rapporterar om missförhållanden är inte bunden av tystnadsplikt eller bestämmelser för inhämtande av information.

Mer information

Lag (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden Svensk författningssamling 2021:2021:890 – Riksdagen

Förordning (2021:949) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden Svensk författningssamling 2021:2021:949 – Riksdagen

Lista över myndigheter med ansvar enligt ansvarsområde enligt förordning 2021:949 – Arbetsmiljöverket (av.se)